วันที่  7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นายชาตรี สง่าพล นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ และนางนวรัตน์ พันธุเวช ปลัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์