วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565  เวลา 10.00 น.
นายชาตรี สง่าพล นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ มอบหมายให้
นางสาวปราณี  แจ้งโลก รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ และ หัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังสมบูรณ์  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาตำบล ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชน เชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์