เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ได้ประชุมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยนายชาตรี  สง่าพล นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์  มอบหมาย นายเทียบ จารนัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผน ประกอบด้วย ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 -17 และหัวหน้าส่วนราชการ

รูป+การจัดทำประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70