แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 2567 (ตุลาคม 66 – มีนาคม67)แผนการดำเนินงาน ประจำปี 67 และรายงานผลความก้าวหน้า ITA
รายงานติดตามประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายงานติดตามประเมินผลแผน ปี 66 (ลงเว็บ)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บันทึกรายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 ปี 65รายงานปี65 (1)
บันทึกรายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 ปี 65

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564