รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

บันทึกรายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2 ปี 65รายงานปี65 (1)
บันทึกรายงานผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 1 ปี 65

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564