คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564

ประกาศรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

111

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 (เมษายน 2564-กันยายน 2564)

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1(ตุลาคม2563-มีนาคม 2564)

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)ร่างแผนพัฒนา 5 ปี(2566-2570)

ประกาศเรื่องรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปี 2564

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2577 )

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565)

การประชาคมแผนพัฒนท้องถิ่น 2561-2565