ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ