ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ให้กับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๑๘ วัน (นับเฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๕ ให้กับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึง ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๑๘ วัน (นับเฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสม สำรวจข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist) หมู่ที่ 10 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง