ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังสุริยา เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 9 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๒๔ ชุดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง