จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ เครื่องพิมพ์ ในกองการศึกษา เพื่อให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ