ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (วิทยุสื่อสาร เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ