ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน เปิด มือจับบิด จำนวน 2 ตู้ เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

อ่านประกาศ