ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในกองการศึกษา สังกัด เทศบาลตำบลวังสมบุรณ์จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ