ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล่องถ่ายรูป เพื่อใช้ในกองการศึกษา สังกัด เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ