ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒,เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์สี,เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐๐ VA เพื่อใช้ในงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ