ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำและเครื่องสำรองไฟ) เพื่อใช้งานในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ