ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ