ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ เพื่อใช้ในงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ