ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ