จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ที่1(บ้านวังสุริยา) งวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนนักเรียน 82คน จำนวน 18 วันทำการ และ งวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม2564 จำนวน 23 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ