ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัย (วาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ