ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ