ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ขนาด 1 ซีซี/ขวด พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4,676 ขวด , ถุงมือทางการแพทย์ จำนวน 17 กล่อง เพื่อใช้โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ