จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ – ๙๐๐๒ สระแก้ว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ