ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้บำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้า ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๔ (บ้านไร่สามศรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ