ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ไมค์ลอย,ขาไมค์,ปลั๊กไฟ) เพื่อใช้งานในสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ