ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจน้ำตาล TERUMO FIT SMITE จำนวน 2 เครื่อง เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ