ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ