จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๐๐๒ สระแก้ว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ