เช่าที่พัก สำหรับผู้กักกันตัว ระหว่างวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) สำหรับสถานที่กักกันตัวผู้สัมผัสโรคที่มีความเสี่ยงสูง (Local Quarantine) ระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ