ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ