จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๕ (บ้านซับสิงโต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ