ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ เพื่อใช้ในงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ