ถุงยังชีพ จำนวน ๑๐ ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์

อ่านประกาศ