ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๒๔ ชุดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ