ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 9 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ