จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๐๐๒ สระแก้ว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ