ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) รถยนต์หมายเลขทะเบียน กค ๗๐๗๕ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ