ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ