จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ ทะเบียน กฉ 1024 สระแก้ว หมายเลขครุภัณฑ์ 001-61-0006 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ