จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้ในโครงการออกพรรษาถวายพุทธบูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ