จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๙๐๐๒ สระแก้ว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ