โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังนคร หมู่ที่ ๑๒ ซอยโรงยาง (หมู่ที่ ๑๒ เชื่อมหมู่ที่ ๑๐) ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

อ่านประกาศ