ซื้อขอจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๒ (บ้านโพธิ์เงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ