ซื้อวัสดุการศึกษา เพื่อใช้ในโครงการจัดหาวัสดุพัฒนาความพร้อมของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ 1 (บ้านวังสุริยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ