เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ และ พัฒสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วร่วมโครงการออกประเมินความพิการให้แก่คนพิการในพื่้นที่ตำบลวังสมบูรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้ารับบริการ(one stop sevice)