ประกาศเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ หรือข้าราชการ หรือพนักงานท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีเกษียณอายุราชการ