ประชาสัมพันธ์การสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด การสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่ประชาชนทั่วไปและหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ให้มีความตระหนักถึงอันตรายและการป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด