จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ จำนวน 588 ชุด เพื่อใช้ในโครงการการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ