จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๓ (บ้านคลองทราย) นางสาวธนวรรณ โตม่วง ระหว่างวันที่ 2-31 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ