จ้างเหมาปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ที่ ๑ (บ้านวังสุริยา) นางสาวเพชริยา เรืองบุบผา ระหว่างวันที่ ๒-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ