จ้างเหมาติดตั้งเวที ขนาด ๑๔.๔ x ๕.๕ เมตร จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ในโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ